Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Domov a práca DAC
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Individuálne tyflopedické cvičenia ITC
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Komunikačné zručnosti ILI ILI
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová výchova POV
Poznaj a chráň PJH
Pracovná výchova PRV
Pracovné vyučovanie PVC
Praktiká z biológie XCB
Praktiká z geografie XCG
Praktiká z chémie XCH
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rečová výchova REV
Rozumová výchova RZV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGV
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SLY
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
svet práce SP
Svet práce SEE
Španielsky jazyk ŠJ
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvary umenia TYU
Tvorba životného prostredia v 5. ročníku ZŠ TŽP5RZ
Tvorivá dramatika TDA
Tvorivé písanie TOF
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy ošetrovateľstva ZSE
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova ZMV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVM

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
    Hlavná 175, 072 06 Malčice
  • 056/6496201

Fotogaléria