Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Hlavná 175, Malčice
Adresa školyHlavná 175, 072 06 Malčice
Telefón056/6496201
E-mailzsmalcice@centrum.sk
WWW stránkazsmalcice.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Marta Uhrinová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 353

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22223231219
počet žiakov435440464441362316343
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJ2BIOCVMCSJDEJDSIDACESVETVFYZGEOHUVHPDCHE
0.A             1,2 
I.A      1  1  1  
I.B      1,8  1,17  1,82  
II.A         1  1  
II.B         2  1,08  
III.A1,79        1,5  1,07  
III.B3,18        2  1,17  
IV.A2,4        1  1  
IV.B2,38        1,5  1  
ŠT 3., 5. roč.         2  1  
V.A2,79 2,79  2,64 1,5 1 3,071  
V.B3,78 3,44  3,44 1,22 2 3,441,5  
VI.A3,18 3,09  2,82 1,91 2,53,453,091,15 3,18
VI.B3,29 3,53  3,06 1,82 23,763,591,29 3,53
VII.A3,18 3  2,82    2,912,911,18 3,36
VII.B3,46 3,69  2,62   33,153,381,23 3,38
VII.Cš  2,2  1,6    21,81  
VIII.A3,08 3,29  2,93   22,863,362 3,58
IX.A3,15 3,212,622,542,64    3,213,292 3,5
ŠT 6., 8. roč.  4  3   3441  

TriedaITCIFVINFMATNBVNBGNBPNBINJOBNOBVPVPJHPNVPVC
0.A             1,2 
I.A   1,821          
I.B   3,642         2
II.A 1 1,471          
II.B 1 2,542,2         1
III.A11,5 1,931,62      11,93 1
III.B 1,09 3,082,44       2,18 2
IV.A 1 2,581,88       2,1 1,17
IV.B 1,38 2,672,2       2,25 1,56
ŠT 3., 5. roč. 1,33 1,41         1
V.A  1,072,861,46    2,79     
V.B 11,673,32,71    2,78    1
VI.A 21,183,542,33    2,73    3
VI.B  1,473,762,08    2,71     
VII.A  1,183,362,73    2,27     
VII.B  1,383,692,08    2,23     
VII.Cš 1,8 2,61,4    1,4    1,2
VIII.A 21,253,792    2,57    2
IX.A 3 3,362    2    2
ŠT 6., 8. roč. 2 3,332    2,67    2,67

TriedaXCBXCGXCHPRIPDAREVRZVRGZRGMRVKRVKRUJRJ2SLYSJL
0.A        1,41,9     
I.A    1,64         2
I.B    2,7         3,82
II.A    1         1,67
II.B    2,25         2,92
III.A    2,21         2
III.B    2,55         3,58
IV.A    2,3         2,75
IV.B    2,88         3,22
ŠT 3., 5. roč.       2  2   2,2
V.A              2,86
V.B              3,7
VI.A           3,18  3,62
VI.B           2,12  3,71
VII.A2,64          2,64  3,09
VII.B2,69          2,92  3,85
VII.Cš              2,2
VIII.A 2,5         3,08  3,36
IX.A           3,15  3,36
ŠT 6., 8. roč.         3    3,33

TriedaSprSEESPŠJTEHTHDTSVTEVTYUTBRTDATOFVUCVLAVUM
0.A1      1,1       
I.A1      1   1,64   
I.B1      1   3,73  
II.A1      1  1,071,33 1,07 
II.B1      1,08  22,512,33 
III.A1,13      1   1,511,64 
III.B1      1   2,8222,55 
IV.A1      1,17   2,3 2,58 
IV.B1      1,56   1,75 2,89 
ŠT 3., 5. roč.1      1    1,52,33 
V.A1     1,43 1,14  2,36   
V.B1     1,5621,11  3,78 3 
VI.A1,38     1,551,5  3,643,64 3,5 
VI.B1     1,31   3,763,82   
VII.A11,27   1,271,7   2,552,64   
VII.B11,38   1,311,31   3,313,38   
VII.Cš11,6     1,6       
VIII.A11,64   1,171,581,5   2,5  1,42
IX.A12    1,311      1,15
ŠT 6., 8. roč.1,672     1,33    33 

TriedaVYVZSEZEMZMVZMR
0.A    1,8
I.A1    
I.B1,73    
II.A1    
II.B1    
III.A1    
III.B1,08    
IV.A1    
IV.B1,22    
ŠT 3., 5. roč.1    
V.A1,14    
V.B1,2    
VI.A1    
VI.B1    
VII.A1    
VII.B1    
VII.Cš1    
VIII.A3    
IX.A11,46   
ŠT 6., 8. roč.1,17    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A101000
I.A2111010
I.B237412
II.A2815013
II.B2613013
III.A191504
III.B181116
IV.A2512013
IV.B228014
ŠT 3., 5. roč.6501
V.A201406
V.B2010010
VI.A171214
VI.B211704
VII.A131012
VII.B151122
VII.Cš7502
VIII.A191216
IX.A161402
ŠT 6., 8. roč.7241

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A103463346,302703270,3076076,00
I.A213614254,261356104,752258149,51
I.B236278397,482173157,174105240,31
II.A283340193,552594156,2574637,30
II.B266566384,843625232,922941151,92
III.A193137194,762250142,5888752,18
III.B183950278,923649257,8630121,06
IV.A254314332,432475196,131839136,30
IV.B224727404,152344225,332383178,82
ŠT 3., 5. roč.61940353,101133207,90807145,20
V.A202842180,412404155,9543824,46
V.B204296318,282616196,561680121,72
VI.A173998296,663092228,4590668,21
VI.B217559411,935701311,711858100,21
VII.A133081280,092504227,6457752,45
VII.B155099379,644200314,7489964,90
VII.Cš7873174,60818163,605511,00
VIII.A196895445,365113344,871782100,50
IX.A164539315,124474310,60654,52
ŠT 6., 8. roč.72341359,951686263,1465596,81

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22223231219
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Environmentálny krúžok15 Mgr. Zora Gnipová
Farbičky-čarbičky10 Mgr. Lucia Rimková
Futbalovo-florbalový krúžok16 Mgr. Marek Pliško
Hravá slovenčina6 Mgr. Lenka Šaffová
Hravé čítanie7 Mgr. Lenka Ďurovčíková
Kam na strednú školu?12 Mgr. Zuzana Angušová
Kreslím, kreslím, maľujem8 Mgr. Zora Gnipová
Krúžok tvorivosti15 RNDr. Jarmila Kužmová
Loptové hry14 Tomáš Tancoš
Mladý kuchár13 PaedDr. Monika Petriková
Mudráčik6 Lenka Tomková
Počítačové hry10 Mgr. Beáta Geročová
Počítačový krúžok13 Terézia Tancošová
Prírodovedný krúžok15 Mgr. Marta Uhrinová
Rómske tance 12 Bc. Daniela Mileňkyová
Spevácko-tanečný krúžok11 Anna Astrabová
Stolný tenis14 Mgr. Marek Tutura
Šikovné pršteky11 Mgr. Mária Sabolová
Tanečný krúžok16 Mgr. Denisa Kundrátová
Tvorivá dielňa9 Terézia Tancošová
Tvorivko6 Bc. Lucia Tomková
Umazané pršteky11 Ľudmila Popriková
Výtvarný krúžok6 Mgr. Valéria Váradiová
Z každého rožka troška9 Nikola Bavlovičová

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Uhrinová

V Malčiciach, 18. septembra 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
    Hlavná 175, 072 06 Malčice
  • 056/6496201

Fotogaléria